- Parent Directory
  BU.Hard.b.txt              Sep 25 1997   10972 bytes
BU.Hard.t.txt Sep 25 1997 8311 bytes
BU.Long.b.txt Sep 25 1997 8683 bytes
BU.Long.t.txt Sep 25 1997 9670 bytes
BowlingGreen.b.txt Sep 25 1997 9322 bytes
BowlingGreen.t.txt Sep 25 1997 7526 bytes
Chicago.b.txt Sep 25 1997 11894 bytes
Chicago.t.txt Sep 25 1997 13665 bytes
Empire.b.txt Sep 25 1997 9005 bytes
Empire.t.txt Sep 25 1997 8099 bytes
GWU.b.txt Sep 25 1997 10328 bytes
GWU.t.txt Sep 25 1997 9042 bytes
MIT.b.txt Sep 25 1997 10590 bytes
MIT.t.txt Sep 25 1997 8511 bytes
NYU.Limbaugh.b.txt Sep 25 1997 8140 bytes
NYU.Limbaugh.t.txt Sep 25 1997 6870 bytes
NYU.Sharpton.b.txt Sep 25 1997 8094 bytes
NYU.Sharpton.t.txt Sep 25 1997 7690 bytes
Penn.Linus.b.txt Sep 25 1997 8209 bytes
Penn.Linus.t.txt Sep 25 1997 7098 bytes
Penn.Lucy.b.txt Sep 25 1997 9496 bytes
Penn.Lucy.t.txt Sep 25 1997 7103 bytes
Penn.Rerun.b.txt Sep 25 1997 7377 bytes
Penn.Rerun.t.txt Sep 25 1997 8189 bytes
PennState.Baiul.b.txt Sep 25 1997 9802 bytes
PennState.Baiul.t.txt Sep 25 1997 8859 bytes
PennState.Blair.b.txt Sep 25 1997 11155 bytes
PennState.Blair.t.txt Sep 25 1997 8649 bytes
Pitt.b.txt Sep 25 1997 9760 bytes
Pitt.t.txt Sep 25 1997 6934 bytes
Princeton.Snoopy.b.txt Sep 25 1997 6959 bytes
Princeton.Snoopy.t.txt Sep 25 1997 6191 bytes
Princeton.Woodstock.b.txt Sep 25 1997 7098 bytes
Princeton.Woodstock.t.txt Sep 25 1997 6089 bytes
Williams.b.txt Sep 25 1997 10657 bytes
Williams.t.txt Sep 25 1997 7725 bytes
index.html.bak Jun 17 2010 6871 bytes