- Parent Directory
  Brandeis-Northwestern A.rtf       Jan 21 2005   57763 bytes
Brock-Kentucky.rtf Jan 21 2005 55001 bytes
Case-Vanderbilt-1.rtf Jan 21 2005 67768 bytes
Chi B - Rochester Chamber.rtf Jan 21 2005 73453 bytes
Chicago A - Bowling Green.rtf Jan 21 2005 62527 bytes
Chicago D - CMU.rtf Jan 21 2005 65211 bytes
Chicago E-Pitt Baker.rtf Jan 21 2005 53386 bytes
Pitt-Northwestern-SSI.rtf Jan 21 2005 58266 bytes
PittA-RochesterP.rtf Jan 21 2005 74010 bytes
Rochester A - Rochester S.rtf Jan 21 2005 71475 bytes
SSI-Packet-.rtf Jan 21 2005 45210 bytes
State A - Iowa-1.rtf Jan 21 2005 59708 bytes
State B - Chicago C-1.rtf Jan 21 2005 58432 bytes
Texas.rtf Jan 21 2005 68296 bytes
VCU - UIC-1.rtf Jan 21 2005 75458 bytes
Wash U. Both.rtf Jan 21 2005 55458 bytes
Zeke1.rtf Jan 21 2005 71053 bytes
ZekePacket2 (unsorted and incomplete).rtf Jan 21 2005 76062 bytes
index.html.bak Jun 17 2010 3702 bytes