- Parent Directory
  Berkeley.rtf              Tue Nov 5 08:39:21 2002    40207 bytes
ChicagoA.rtf Tue Nov 5 08:39:21 2002 41983 bytes
ChicagoB.rtf Tue Nov 5 08:39:21 2002 36706 bytes
ChicagoC.rtf Tue Nov 5 08:39:21 2002 47293 bytes
CWRU.rtf Tue Nov 5 08:39:22 2002 36528 bytes
IllinoisA-NorthwesternB.rtf Tue Nov 5 08:39:22 2002 40556 bytes
IowaState-PittsburghB.rtf Tue Nov 5 08:39:22 2002 37162 bytes
Kemezis.rtf Tue Nov 5 08:39:22 2002 46514 bytes
Kentucky.rtf Tue Nov 5 08:39:22 2002 44554 bytes
MarylandA.rtf Tue Nov 5 08:39:23 2002 36464 bytes
NotreDame.rtf Tue Nov 5 08:39:25 2002 38984 bytes
PittsburghA-ChicagoD.rtf Tue Nov 5 08:39:25 2002 61043 bytes
Rochester-Ohio State.rtf Tue Nov 5 08:39:25 2002 55610 bytes
South Carolina.rtf Tue Nov 5 08:39:25 2002 31842 bytes
Subash.rtf Tue Nov 5 08:39:25 2002 38046 bytes
UWO-MichiganState.rtf Tue Nov 5 08:39:25 2002 39638 bytes