- Parent Directory
  Berkeley.rtf               Nov 5 2002   40207 bytes
CWRU.rtf Nov 5 2002 36528 bytes
ChicagoA.rtf Nov 5 2002 41983 bytes
ChicagoB.rtf Nov 5 2002 36706 bytes
ChicagoC.rtf Nov 5 2002 47293 bytes
IllinoisA-NorthwesternB.rtf Nov 5 2002 40556 bytes
IowaState-PittsburghB.rtf Nov 5 2002 37162 bytes
Kemezis.rtf Nov 5 2002 46514 bytes
Kentucky.rtf Nov 5 2002 44554 bytes
MarylandA.rtf Nov 5 2002 36464 bytes
NotreDame.rtf Nov 5 2002 38984 bytes
PittsburghA-ChicagoD.rtf Nov 5 2002 61043 bytes
Rochester-Ohio State.rtf Nov 5 2002 55610 bytes
South Carolina.rtf Nov 5 2002 31842 bytes
Subash.rtf Nov 5 2002 38046 bytes
UWO-MichiganState.rtf Nov 5 2002 39638 bytes
index.html.bak Jun 17 2010 3189 bytes