- Parent Directory
  Boston University 1.rtf         Nov 4 2005   53968 bytes
Boston University 2.rtf Nov 4 2005 52961 bytes
Chicago A.rtf Nov 2 2005 53563 bytes
Chicago B.rtf Nov 3 2005 64740 bytes
Christ vs. Arizona.rtf Nov 3 2005 60941 bytes
Kentucky.rtf Nov 4 2005 52678 bytes
Michigan.rtf Nov 3 2005 59931 bytes
Somewhere Among Us a Stone Is Taking Notes.rtf Nov 4 2005 50328 bytes
Three Boys and a Goy.rtf Nov 3 2005 50585 bytes
UCLA.rtf Nov 3 2005 41194 bytes
UIUC.rtf Nov 3 2005 70989 bytes
VCU.rtf Nov 3 2005 59368 bytes
Wake Forest.rtf Nov 4 2005 51563 bytes
index.html.bak Jun 17 2010 2753 bytes