- Parent Directory
  arkansas.rtf               Nov 15 2003   32208 bytes
berkeley.rtf Nov 15 2003 63441 bytes
chicago.rtf Nov 15 2003 51090 bytes
grinnell.rtf Nov 15 2003 104288 bytes
illinois1.rtf Nov 15 2003 60055 bytes
illinois2.rtf Nov 15 2003 45360 bytes
illinois3.rtf Nov 15 2003 52962 bytes
index.html.bak Jun 17 2010 2766 bytes
indiana.rtf Nov 15 2003 59753 bytes
iowa state.rtf Nov 15 2003 43946 bytes
kentucky.rtf Nov 15 2003 40135 bytes
michigan.rtf Nov 15 2003 50647 bytes
vcu1.rtf Nov 15 2003 51689 bytes
vcu2.rtf Nov 15 2003 53494 bytes
vcu3.rtf Nov 15 2003 56391 bytes