- Parent Directory
  1 - Fleming.rtf             Fri Nov 14 23:50:57 2003    28030 bytes
10 - Quintong.rtf Fri Nov 14 23:50:57 2003 30555 bytes
11 - Florida.rtf Fri Nov 14 23:50:57 2003 29671 bytes
12 - Matt.rtf Fri Nov 14 23:50:57 2003 36109 bytes
2 - Princeton.rtf Fri Nov 14 23:50:58 2003 35967 bytes
3 - Gerbils.rtf Fri Nov 14 23:50:58 2003 33573 bytes
4 - Other guys.rtf Fri Nov 14 23:50:58 2003 32182 bytes
5 - Pitt-CMU-UMBC.rtf Fri Nov 14 23:50:58 2003 33562 bytes
6 - Elan Vital.rtf Fri Nov 14 23:50:58 2003 36679 bytes
7 - Derringer.rtf Fri Nov 14 23:50:59 2003 37792 bytes
8 - Scooby-Dolemite.rtf Fri Nov 14 23:50:59 2003 23529 bytes
9 - Michigan.rtf Fri Nov 14 23:50:59 2003 28148 bytes
Finals.rtf Fri Nov 14 23:50:59 2003 32891 bytes
Semifinals.rtf Fri Nov 14 23:50:59 2003 34950 bytes