- Parent Directory
  RND01-09.rtf              Sat Feb 3 22:06:46 2001    387103 bytes
RND10PLS.rtf Sat Feb 3 22:07:50 2001 363059 bytes